Archív

Archive for the ‘Dalajláma pro válku’ Category

Dalajláma pro válku

22 ledna, 2013 2 komentáře

Jak je to s pacifismem Tändzina Gjamccho a proč podle něj válka pomalu přestává být tak vhodným prostředkem organizace společnosti, jako tomu bylo dříve?

Hynek Tippelt

V následujících několika odstavcích předkládám krátký soubor dalajlámových výroků týkajicích se války a jejich letmou interpretaci.

„Jelikož armády jsou legální, cítíme to tak, že válka je přijatelná. Obecně vzato, nikdo nepocituje válku jako zločinnou ani její přijímání jako zločinný postoj. Byli jsme skutečně zmanipulováni. Válka není ani slavná, ani přitažlivá. Je strašná. Její povahou je tragédie a utrpení.“

„Since armies are legal, we feel that war is acceptable; in general, nobody feels that war is criminal or that accepting it is criminal attitude. In fact, we have been brainwashed. War is neither glamorous nor attractive. It is monstrous. Its very nature is one of tragedy and suffering.“

http://www.dalailama.com/messages/world-peace/the-reality-of-war

— jakkoli vyznává, že válka je tragická a plná utrpení, tvrdí, že lidé (doslova „my“)  ji akceptují natolik, že není nikdo (tedy ani on), pro koho by byla zločinem. Nepředpokládáme-li, že se dalajláma nepokládá za člověka, jednoznačně tvrdí, že on je pro válku. Zároveň vnucuje představu, že neexistuje nikdo, kdo by s ním nesouhlasil.

„Časem si dokážeme zvyknout na cokoli“ „In time, we can get used to anything.“ (tamtéž)

— popírá existenci lidské přirozenosti. Z jeho tvrzení vyplývá například to, že válka časem nemusí být pro nikoho žádnou tragédií, protože si na ni zkrátka zvykneme.

„Chci vyjasnit, ze ačkoli jsem v hloubi proti válce, neobhajuji smíření. Často je nutné zaujmout silný postoj proti nespravedlivé agresi. Například všem je zcela jasné, že druhá světová válka byla zcela oprávněna. „Zachránila civilizaci“ (proč je to v uvozovkách?) od tyranie nacistického Německa, jak správně vyjádřil Churchill. Z mého hlediska byla správná i korejská válka, neboť dala jižní Koreji šanci na postupně se vyvíjející demokracii.“

„I want to make it clear, however, that although I am deeply opposed to war, I am not advocating appeasement. It is often necessary to take a strong stand to counter unjust aggression. For instance, it is plain to all of us that the Second World War was entirely justified. It „saved civilization“ from the tyranny of Nazi Germany, as Winston Churchill so aptly put it. In my view, the Korean War was also just, since it gave South Korea the chance of gradually developing democracy.“ (tamtéž)

— postoj „neobhajuji smíření“ („appeasement“, výraz odvozený od „peace“, tj. mír) zdůvodňuje příklady „druhá světová válka byla zcela oprávněná“ nebo „korejská válka byla spravedlivá“. Celé války? Dalajláma to tvrdí. Domnívá se tedy, že třeba okupace Čech, invaze v Normandii, stejně jako bombardování Berlína nebo obléhání Petrohradu, bylo ospravedlněné. Čím? Zachránilo to civilizaci? Jakou to dává logiku? Snad by dávalo by, kdyby celá valka byla kvůli tomu, že se zahraničí vměšovalo do situace Nemecka – bylo třeba zachránit civilizaci tam? Myslí to tak? Pokud ano, pak hájí právo na akce analogické „humanitárnímu bombardovani“ v Jugoslávii nebo nedávnému vpádu našeho vojenského bloku do Iráku či Libye. Tvrdí-li, že je „v hloubi proti válce“, pak se zdá, že se tento jeho postoj ukrývá tak hluboko, že jej sám víceméně neaplikuje.

Ve snaze o kompromisní řešení konečně zcela explicitně říká, že někdy je válka či násilí žádoucí:

„Nicméně, je obtížné odhadnout tyto záležitosti dostatecně přesně. Válka je násilí a násilí se nedá předpovídat. Je tudíž lépe se mu vyhnout, pokud je to možné, a nikdy nemít za to, že předem víme, jestli výsledek určité války bude prospěšný nebo ne.“

„Nevertheless, it is very difficult to assess al such matters with any degree of accuracy. War is violence and violence is unpredictable. Therefore, it is better to avoid it if possible, and never to presume that we know beforehand whether the outcome of a particular war will be beneficial or not.“ (tamtéž)

Jediným mravně relevantním důvodem (v odstavcích předchazejicích posledně citovanému se na věc dívá z ekonomického, psychologického hlediska apod.), na kterém zakládá relativní odmítání války, je, že předem nelze přesně odhadnout její důsledky. Zdá se, ze podle Tändzina Gjamccho válka pomalu přestává být tak vhodným prostředkem organizace společnosti, jako tomu bylo dříve. Válka tedy sama o sobě, podle dalajlámy, rozhodně není nic špatného (jakkoli je schopen současně tvrdit, že proti válce je).

„Zdá se, že násilí již nyní nevytváří kladné výsledky.“ „Violence never seems now to produce positive results,” he continued. – See more at: http://vtdigger.org/2012/10/14/dalai-lama-the-concept-of-war-is-outdated/#sthash.7eFAmL1f.dpuf

— … doba se změnila, dnes již válka není tak dobrý nástroj, jako tomu bylo dříve … Zdá se, že si nedokáže představit, že by někdo věřil tomu, ze válčit nebylo dobře nikdy.

Srov. dál např.  Co dalajlama (ne)vědel o akciích CIA v prospěch Tibetu (Süddeutsche Zeitung) http://tinyurl.com/nn88j43