Úvodní stránka > konceptuální moc > Konceptuální moc

Konceptuální moc

Hynek Tippelt

„Čím je pojmenování? … V podstatě vším!“ (T. Huxley)[1]

„Bez vědění jsou dělníci bezbranní, dělníci s věděním jsou síla!“ (V. I. Lenin)[2]

Moc, která nemá úřad

Jak potvrzuje hojná aktivní i pasivní účast na této konferenci,[3] je téma moci široké a poutavé. Jak už to bývá, je tomu tak nejspíše proto, že v této oblasti pociťujeme krizi, bezradnost a bezmoc. Jeden z předkládaných receptů nápravy spočívá v rozšířeném využívání nástrojů přímé demokracie. Ani ta není lékem na všechno, neboť ne každou moc lze institucionalizovat. Moc přírody nás přesahuje nekonečně a nepotřebuje k tomu právo ani úřad. Tápavé pokusy některých bezvěrců klást si nárok na institucionalizovanou moc duchovní jsou marné. Já se chci zaměřit na další takový rozměr mocenských vztahů, který institucionalizaci vzdoruje. Bývá přehlížen snad proto, že čím méně se o něm mluví, tím snáze dominuje v mocenském boji. Naopak pokud je s ním člověk dobře seznámen, má ho pevně ve svém držení a činí jej velmi svobodným. Je jím moc konceptuální.

Moc, spočívající ve slovech, je jedním z nejstarších poznatků naší kulturní tradice: „1. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh. 2. To bylo na počátku u Boha. 3. Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.“[4] Na následky chaotického užívání jazyka, k němuž nás vede pokleslá úroveň vzdělanosti, médií a životního stylu poukázal nedávno také prof. Petr Piťha: „Člověk, který jde ke kořenům, je trapný radikalista. Člověk, který půjde k základům, aby na nich začal znova stavět, je trapný fundamentalista. Protože nám se podařilo zkazit řeč. A v tu chvíli nemůžeme nic. Protože my operujeme s pojmy a nikdo neví, co to je.“[5]

Vědění je moc, a proto musí být utajeno

Na mocenský význam utváření vědění, potažmo užívání pojmů, upozornil na počátku „moderní doby“ významný politik Francis Bacon. Setrvalá popularita jeho postřehu poukazuje na to, že lidem jeho obsah vlastně stále nedochází. Samotný moment objevení se nejslavnějšího Baconova aforismu je výmluvný: renesance s sebou nepřinesla jen rozvoj nového, ale pochopitelně také narušení starého, tradičního a spolehlivého. Vědění totiž přináší moc zvláště tehdy, když jsou lidé nejistí, jejich tradice jsou narušeny a autorita letitého podemleta. To můžeme dobře nahlížet my, kteří žijeme v době, kdy stáří je zesměšňováno, tradice v podstatě nikdo nezná a spolehnout se lze bezmála jen na to, že vše, co dosud zpochybněno není, brzy bude. Zmatení lidé jsou lační po tom být zorientováni, a pokud nemají pevné body sami v sobě, snadno podlehnou manipulacím. Vědění, které manipulativní moc poskytuje veřejnosti, je neúplné a dezintegrované. Podezírám Bacona, že nám odkryl jen část svého postřehu, jenž v celku zněl: vědění je moc, a proto musí být utajeno.

Princip „vědění jen pro někoho“

Praxe utajování vědění se zdá stará jako lidstvo samo. Užívat výhod díky lži je tak snadné; sčuchnout se s někým a převézt třetího, je tak zábavné. Jde sice o krádež – neboť kdo lže, ten krade – jenže stejně málokdo tuší, o krádež čeho se v případě lži nebo podvodu jedná. Nicméně možná to s tou setrvalostí nekalosti a utajování nebude tak jednoduché. Zatímco v antice byl princip „vědění jen pro někoho“ pravděpodobně veřejný (většina patrně tušila, že jsou nějaké věštírny nebo že jsou nějaká mystéria), s nástupem „Baconovy doby“ je širokým vrstvám navozována iluze, že vědění je volně dostupné, neboť koneckonců, nic tajemného a hlubokého neexistuje, protože neviditelný svět a vůbec všechno nemateriální a ne-pozitivní je pověra. Mnohé nasvědčuje tomu, že to byl právě Francis Bacon, řečený shakespeare, kdo byl jedním z iniciátorů módy a mocenské techniky tajných spolků, stejně jako veřejných vědeckých společností, které se co do členstva s oněmi spolky do značné míry překrývaly.

Navzdory nucenému vzdělávání základní školou – a dnes už dokonce i povinnou školkou – je princip „vědění jen pro někoho“ stále silně uplatňován. Ba dokonce, právě povinné vzdělávání a systémová regulace vzdělávání vyššího se zdá být jedním z hlavních nástrojů konceptuální moci, uplatňovaným za účelem udržení nerovnosti vědění. Zatímco na veřejných školách se děti učí především disciplíně, nezájmu, relativismu a skepsi, děti lépe informovaných a majetnějších rodičů zůstávají často v domácím vzdělávání nebo navštěvují některé alternativní instituce. Móda „titulů všem“ dobu efektivní indoktrinace a manipulace dále prodlužuje.

Dostatečně všeobecná teorie řízení

Pojem konceptuální moci čerpám z Dostatečně obecné teorie řízení, práce publikované v roce 1991 částečně anonymním autorským kolektivem,  který sám sebe označuje jako „Vnitřní prediktor SSSR“, tedy „Souborné, Sociálně Spravedlivé Rusi“.  V posledních letech dochází rozsáhlé dílo tohoto autorského kolektivu v Čechách a na Slovensku značné obliby, ačkoli se až na výjimky šíří pouze prostřednictvím blogosféry a sociálních sítí. To dobře ilustruje hloubku konceptuální, filosofické a duchovní, nouze, která je pro naši dobu a v našem – severoatlantickém či středozemním – prostoru charakteristická, a lačnost, s jakou se zdejší společnost vrhá na to, co našim temnotám nabízí záchranné světlo.

Dostatečně všeobecná teorie řízení (dále jen DVTŘ) je metodologická koncepce pojednávající řízení sociálních systémů. Prezentuje se jako originální a především jedinečná, pokud jde o její kapacitu objasnit některé současné globální politické i individuální morální problémy. Neredukuje se na úzké pole sociálního managementu; ve své „dostatečné všeobecnosti“ navazuje spíše na kybernetiku a teorii systémů, od nich však činí hluboké přesahy do etiky, filosofické logiky a dalších filosofických nebo humanitně-vědních disciplín. V důrazu na přínos své teorie je „vnitřní prediktor“ nekompromisní: v podstatě ji ztotožňuje s propracovaným stanoviskem zdravého rozumu, rozumějící podstatě řízení jako takového.

Pojem konceptuální moci

Moc (vládnutí) chápe ruský kolektiv jako „v praxi realizovanou schopnost subjektu k sociálnímu řízení, jehož výsledkem je dosaženo realizace subjektem vytyčených cílů.“[6]  Konceptuální moc definuje DVTŘ jako „nejvyšší všeobjímající úroveň sociálního řízení, založené na jediném chápání obecného chodu civilizačního rozvoje v rámcích zadaných (reálnými – pozn. autora) mravními hodnotami. Jsou na ní orientovány zákonodárná, výkonná a soudní moc. Termín „konceptuální moc“ v sobě (podle DVTŘ – vložil autor) obsahuje dva smysly: zaprvé, je to osobní moc lidí, kteří jsou schopni vypracovat koncepci organizace života společnosti a realizovat ji v reálném procesu samořízení společnosti; za druhé, je to moc koncepce nad společností, nepodmíněná osobnostmi konkrétních lidí.“[7]  Dvojznačnost vymezení vyplývá z holistické perspektivy, kterou je teorie ruského kolektivu vedena: samořízená společnost vládne sama sobě prostřednictvím koncepce života, která je vytvářena a realizována konkrétními lidmi. Konceptuální mocí se přitom nerozumí moc vědění jako takového, ale řízení té roviny nebo oblasti vědění, která je ostatnímu vědění hierarchicky nadřazena. Tato nadřazenost zde přitom není určena vlivovými prostředky prosazování, ale gnoseologicko-metodologicky: má být obecným schématem utvářejícím základ myšlení. Na konkrétní rovině tedy spočívá konceptuální moc v utváření základu myšlení svého nebo ostatních. Lze ji nazvat také magií slov, tvořením slovem.

Konceptuální moc je nejvyšší úrovní řízení, protože všechny ostatní – chronologická úroveň zbraní historického poznání, faktologická úroveň informační války, úroveň ekonomické války různých sankcí atd., biologická úroveň zbraní genocidy, i „konvenčně vojenská“ úroveň ničivých zbraní – jsou jí metodologicky podřazeny: Tvůrci světových názorů a konceptuálních rámců určují chápání historického vývoje; v jeho kontextu získávají význam fakta; ta zakládají ekonomické vztahy, v jejichž mezích se rozvíjí biologický potenciál obyvatelstva; a ten podmiňuje schopnost jeho bojového nasazení. Nástroje nejvyšší úrovně řízení jsou nejradikálnější a nejpomalejší, zbraně nejnižší úrovně působí bezprostředně, ale šíře, hloubka a trvání jejich efektu je nejmenší.

Uplatnění konceptuální moci

Základní strategií uplatnění konceptuální moci v našem typu společnosti, který DVTŘ označuje jako davo-elitářský, je rozdvojení přístupu k poznání. Co do světonázorového paradigmatu, je davům vštěpováno dualistické vidění, zatímco elitní vzdělání nabízí holistickou perspektivu. Ontologickým rozštěpením, které je prezentováno široké populaci, je legitimizováno gnoseologické rozdvojení přístupu k pravdě, jímž jsou ideologicky zdůvodňovány politické systémy, ve kterých není realizována přímá moc lidu, ale v nichž je lid veden nebo zastupován.

Většinový světonázor, převládající ve společnosti, označuje DVTŘ jako kaleidoskopický: „Podobně jako pohyb jediného skleněného střípku v kaleidoskopu pokaždé změní celý obraz,“ tak lidé vedení tímto obrazem světa „nenalézají v toku událostí a faktů své místo v životě a každá nová událost jen přináší další chaos do jejich vnímání světa.“[8] Alternativní koncepci, z níž sami vycházejí, označují jako mozaikovou: „Lidé s tímto vnímáním vidí svět jako jednotný a celostní, ve kterém je vše podmíněno příčinně-důsledkovým spojením, kde nejsou náhodné události a vznik nové skutečnosti nebo události doplňuje obraz světa, činíc jej jasnějším, jako to dělá vložení nového kamínku do mozaiky. Bohužel, moderní kultura v naší společnosti podporuje převládání kaleidoskopického vnímání světa.“[9]  Kaleidoskopický obraz přirozeně vede k individualismu (neboť já je jediným pevným bodem) a gnoseologickému relativismu nebo agnosticismu. Naproti tomu z mozaikového pohledu vyrůstá gnoseologicky i eticky optimistický obraz celku, v němž je vše smysluplně propojeno. Omezení kaleidoskopického vidění vedou podle DVTŘ k tomu, že se jeho nositel nutně stává nástrojem řízení druhých.

Úloha filosofie

Z hierarchicky privilegovaného postavení konceptuální moci vyplývá několik jejích významných specifik. Je natolik „demokratická“, že ji není možno institucionalizovat, protože přístup k ní má každý natolik, nakolik porozumí základům fungování svého myšlení. Je „autokratická“, protože si ji nikdo nevybírá. Nevědomky jí podléhá, nebo ji vědomě uplatňuje. Je nejslabší, neboť imunitu vůči jejímu zneužití pěstuje pouhý zdravý rozum, a současně nejzáludnější, protože její působení lze snadno přehlédnout: „Každý v míře svého pochopení pracuje na sebe, a v míře nepochopení – na toho, kdo chápe více.“[10] Nepřímo je tato moc institucionalizována v systému veřejného vzdělávání. To vede k otázce, zda by neměla být požadována odluka školství od státu, který si přisvojuje patent na vědění, ačkoli sám vzešel z bojů na nižších úrovních řízení, než je konceptuální.

Je-li konceptuální moc současně demokratická i autokratická, co z toho vyplývá pro úlohu filosofů, od nichž se očekává, že se na chápání koncepcí života a světa specializují? Nakolik vytvářejí konceptuální rámce, natolik jsou potenciálně nejvlivnější složkou společnosti. Odpovědnost jde ruku v ruce s rizikem stát se užitečnými idioty, pokud je reprodukována koncepce těch, kteří chápou více. Kritériem by mělo být, nakolik šíření koncepce napomáhá zvyšování míry pochopení života společnosti jeho účastníky. Vodítkem může být možnost formulace výkladu přirozeným jazykem a časem prověřenými pojmy.

[1] Srv: „What’s in a name? . . . Answer, practically everything. Murugan calls it dope and feels about it all the disapproval that, by conditioned reflex, the dirty word evokes. We on the contrary ^ give the stuff good names— the mokslia medicine, the reality revealer, the truth-and- beauty pill. And we know, by direct experience, that the good names are deserved. Whereas our young friend here has no firsthand knowledge of the stuff and can’t be persuaded even to give it a try. For him it’s dope and dope is something that, by definition, no decent person ever indulges in.“ (ALDOUS HUXLEY, Moksha, in: WRITINGS ON PSYCHEDELICS AND THE VISIONARY EXPERIENCE (1931-1963), EDITED BY MICHAEL HOROWITZ AND CYNTHIA PALMER WITH INTRODUCTIONS BY DR. ALBERT HOFMANN AND DR. ALEXANDER SHULGIN, s. 182.)

[2] V. I. Lenin, Nač myslí naši ministři, napsáno r. 1895 pro časopis „Rabočeje Dělo“, online: KOMINTERNet.cz, URL: http://kominternet.cz/subdom/teorie/009_lenin.html

[3] Příspěvek byl přednesen na konferenci „Reflexe moci – moc reflexe: VI. Interdisciplinární písecká konference“, 12. a 13. října 2017 v Písku, http://konffer.ff.ujep.cz/files/Reflexe/harmonogram.pdf.

[4] Jan, 1. Kapitola, in: Nová Bible kralická, online: https://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/nbk/J1.php.

[5] Kněz Piťha: Džihád je genocidní válka, možná ji řídí lidé, kteří chtějí ovládnout světovou ekonomiku, rozhovor: https://video.aktualne.cz/dvtv/knez-pitha-dzihad-je-genocidni-valka-mozna-ji-ridi-lide-kter/r~4998f51ac43011e5aa720025900fea04/.

[6] V.A.Jefimov, Ruský projekt globální transformace, online: Leva-Net, URL: http://leva-net.webnode.cz/products/globalni-transformace-rusky-projekt/

[7] Tamt.

[8] Srv.: http://zakonvremeni.ru/publications/23-outlook/19673-six-principles-of-global-manipulation.html

[9] Tamt.

[10] V.A.Jefimov, Ruský projekt globální transformace, online: Leva-Net, URL: http://leva-net.webnode.cz/products/globalni-transformace-rusky-projekt/

  1. Zatím nemáte žádné komentáře.
  1. No trackbacks yet.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s