Úvodní stránka > Déjà vu Káji Janečka > Déjà vu Káji Janečka: prázdné duchovno a lepší lidé

Déjà vu Káji Janečka: prázdné duchovno a lepší lidé

Hynek Tippelt

O Karla Janečka jsem se začal zajímat poté, co jeden jeho donedávna bezmála fanatický podporovatel svěřil facebooku plán na změnu volebního zákona zahrnující všeobecnou volební povinnost, zákaz politických stran a omezení volebního práva ve prospěch pracujících (v neprospěch nezaměstnaných, studentů, důchodců). Když tento „vzkaz“ sklidil poměrně negativní ohlas, uklidňoval Janouškův fanoušek situaci mimo jiné prohlášením, že na tom dělají již tři roky a že koncept je zhruba hotový. Po pár dnech přišel s tím, že se v Janečkovi možná zmýlil.

Slova Janečkova příznivce uvedená na facebooku pochopitelně nelze brát, pokud jde o Janečkovy záměry, za bernou minci, nicméně v dnešním mediálním prostředí se nedá číst jinak než mezi řádky, a proto se vyplatí zpozornět i nad pouhými poukazy. Zběžně jsem prohledal dostupné informační zdroje a srovnal, jaké informace se o Janečkovi nabízí. V tomto kontextu mi nepřišlo, že by „vzkaz“ jeho příznivce byl příliš zavádějící, a začal jsem se obávat, že by se z něčeho takového mohl stát významnější trend. Vydal jsem se tedy na akci Pozitivní Piknik, „pozitivní diskuzi“ Janečkovy iniciativy Pozitivní evoluce, která včera proběhla v Ústí n. L. a je součástí turné zakončeného v pražském paláci Lucerna 23.11.

Zastánce vize, jak snížit míru svobody ve společnosti, neodhalí všechny své karty najednou. V souladu s heslem „evoluce“ lze očekávat spíše zdlouhavou přípravu lidu k tomu, aby se novým pravidlům, která pro něj budou nevýhodná, nebránil. Proto pro mě nebylo velkým překvapením, že Janeček omezení volebního práva na svém „pikniku“ nehlásal. Spíše by mne překvapilo, kdyby zastával některé předpoklady, jež by s takovou myšlenkou byly v rozporu. Nic takového se ovšem nestalo, naopak.

Výchozím bodem Janečkových úvah o vládnutí je představa, že bychom neměli vládnout sami sobě, ale že lepší lidé by měli ovládat horší lidi. Snad aby podpořil věrohodnost příběhu o původu svého majetku, vyjadřuje se matematicky a tvrdí, že existují „nuloví“ lidé, kteří jsou absolutně zlí, lidé různě se pohybující kolem českého „sedmi-desetinového“ průměru, a lidé dosahující koeficientu 0,95, jež jsou super-kvalitní a měli by vládnout. Zatímco stoprocentní „nula“ je již Janečkovi známa – je jí Václav Klaus – na stoprocentní jedničku patrně dosud čeká. Zastavme se nejprve u toho, jakým právem by „lepší“ měli vládnout „horším“? Proč by „horší“, stejně jako ti „lepší“, neměli vládnout sami sobě?

Lze připustit, že kdyby rozdíl „lepší versus horší“ platil, bylo by společensky (nikoli pro jednotlivce!) výhodné, aby „lepší“ vládli. Jenomže, třídění lidí na „dobré“ a „špatné“ je vždy subjektivní. Ohání-li se jím kdo, jde mu o prosazení svého osobního pohledu, jinak řečeno svých známých. V mediální společnosti, jako je ta naše, se jako „lepší“ se ukazuje ten, kdo si zaplatí lákavější mediální obraz (na svou prezentaci si například zaplatí populárnějšího moderátora). Zdá se, že Janečkovi tedy nejde o nic jiného, než aby majetní mohli efektivněji ovládat nemajetné.

Uskutečnění představy, že jsou lidé „lepší“ a ti že by nám měli vládnout, začíná různými podobami zmírňování vlivu občanů na politiku (v otázkách odvolatelnosti politiků, hranice volitelnosti do zastupitelských orgánů atd.), pokračuje omezováním volebního práva a svého vrcholu dosahuje ve vládě „osvíceného“ neodvolatelného monarchy. Princip omezení vlivu občanů na politiku je přítomen i v samotném konceptu zastupitelství (zastupitelské demokracii). Namísto toho, aby vláda byla v rukách lidu, předává ji do rukou zastupitelů, které si nevybírá, ale jsou mu předkládáni, a které nemůže v případě, že je s nimi nespokojen, jejich moci zbavit. Pokud se někdo domnívá, že má všechna politická práva, která mu náleží, doporučuji mu zamyslet se nad tím, proč nemůže prostě on sám na post zastupitele navrhnout svého souseda – proč k tomu potřebuje jen velice obtížně dosažitelnou podporu – anebo proč nemůže hlas odevzdaný ve volbách kdykoli vzít zpátky, resp. proč by takové vzetí zpátky nemělo žádný efekt.

Zastupitelství v dřívějších dobách nebralo svůj základ jen z představy, že „lepší“ by měli vládnout „horším“, ale bylo i záležitostí praktické nutnosti. Při určitém počtu obyvatel je obtížné, aby se někde na louce nebo stadiónu všichni sešli, diskutovali a hlasovali. Dokonce i absolutní monarchie se kdysi zdála mít svůj smysl, a to v případě akutního ohrožení společnosti vnějším nepřítelem a potřeby jasné organizace obrany. Vlivem technologického pokroku dnes nicméně staré překážky padají. Virtuální prostor internetových diskuzí je součástí světa, a proto nic fakticky nebrání tomu využít současné komunikační technologie k celospolečenské diskuzi i celostátním referendům. Metoda rozhodování prostřednictví referend ovšem spadá do jiného myšlenkového tábora než obhajoba vlády elit nad bezmocným lidem.

Jakkoli aktuální myšlenky přímé demokracie jsou a navzdory tomu, že jsou do jisté míry již širší veřejnosti známé, Janeček ani další příznivci vlády „lepších lidí“ mezi jejich zastánce nepatří. Svým způsobem lze říci, buďme rádi, neboť i referendum a další nástroje přímé demokracie je možno zavádět jen naoko, tedy v takové podobě, kdy vyvolání referenda je ztěžováno požadavkem petice, kterou musí podepsat nikoli minimální počet občanů, kdy platnost referenda je odvozována od obtížně dosažitelné účasti voličů nebo kdy výsledek referenda není pro zastupitele závazný. Skutečná přímá demokracie je největší hrozbou těch, kteří chtějí uchvátit a držet moc pro sebe, své rodiny a známé, pro svou mocenskou skupinu nebo svou společenskou vrstvu.

Je pozoruhodné, že myšlenky na zavedení přímé demokracie se v širším rozměru objevují ve stejné době jako projekty typu Pozitivní evoluce. Je vzepjetí elitářů (s jejich myšlenkou, že vládnout má elita, nikoli lid) reakcí na nebezpečí, které jim ze strany obhájců přímé demokracie hrozí, anebo jsou obě tendence produktem doby, která žije představou, že je za pět minut dvanáct? Žijeme v čase proměn, ať chceme či ne. Podoba těchto proměn je dopředu plánována, různými prostředky, s různými záměry a z různých stran. Žádný z těchto plánů však nemusí vyjít. Jedním z psychologických znaků naší doby je, že lidé mají pocit, že se již něco musí stát (také jedno z hesel Janečkova Pikniku zní „máme málo času“). Čím více stresováni lidé takovou atmosférou jsou, tím větší mají sklon upnout se k nějakému řešení. Čím jednoduššímu, tím lépe.

Do této situace přichází Janeček se svou ideou pozitivity a spolehnutí se na „lepší lidi“. Na jedné straně hovoří o tom, že nechce revoluci, na druhé o tom, že již není nač čekat. Opakuje, že naše zkorumpované politiky již nelze nechat dále škodit, a že nepůjde-li to cestou evoluce, bude revoluce muset přijít. Jako údajně geniální obchodník nabízí svůj plán, jak žádoucí změny dosáhnout. Dvouhodinovou „pozitivní“ diskuzi na politická témata nechává moderovat populárního komika takovým způsobem, že se ke svému plánu dostává až v reakci na nespokojené výkřiky z publika, že čekají již hodinu a půl a nepřišli na estrádu (jedním z Janečkových hostů je herečka a modelka Iva Kubelková, další Janečkův host podnikatel a politik Martin Hausenblas dává k dobrému, že mu paní sousedka poslala z okna na provázku čokoládu o váze jednoho kilogramu, a moderátor na základě své úvahy, že slušní lidé jsou štědří, navrhuje nechat kolovat džbán na dobrovolnou sbírku za neznámým účelem). Plán, který Janeček předkládá, spočívá ve změně volebního systému takovým způsobem, aby strany mohli v každém z osmdesáti jednoho volebního okrsku nominovat pouze dva kandidáty, aby se voleb mohli účastnit i nezávislí – pokud shromáždí dostatečný počet hlasů – a v zavedení negativní volební preference (zakroužkujete toho, kdo se vám nelíbí). Dodává ovšem, že plán je ve stadiu návrhu a že na přesnější podobě změny volebního systému je možno dále pracovat.

V tu chvíli se některým posluchačům začne motat hlava. Plán, o který je možno se opřít, není dopracován? Pozitivita spočívá v možnosti volit proti? Svobody lze dosáhnout omezením počtu kandidátů? Kdo má více na rozdávání, je slušnější? Večer se ve své grotesknosti vyrovnává argumentaci, že povaha náletů a bomb může být výlučně humanitární. Zdá se, že nic není, jak se zdá a nejspíše je to naopak. Ve stejném duchu orwellovského new-speaku zachází Kája Janeček i se stěžejním slovem evoluce – očekává totiž, že tato evoluce přinese vývoj skokem (neboli revoluci). Korunu v soutěži o nejprázdnější slova večera si ovšem nasadil poslední Janečkův host, senátorka Alena Dernerová, tvrzením, že bychom se konečně měli přiblížit „západu“, kde to funguje.

Moderátoru večera Janu Budařovi všechna čest. Nezdá se, že by byl do elitářské vize zasvěcen, a tak v rámci improvizace občas prohodí myšlenku, která se Janečkovi vůbec nehodí. Například tu o tom, že „kdybychom my byli na jejich místech, chovali bychom se stejně“. Tedy že nejde o to najít „lepší lidi“, ale prosadit systém, v němž zdravý rozum a přirozená moudrost budou moci nalézt své uplatnění. Systém, který by se chtěl skutečně opřít o rozum a moudrost, by byl založen na principech přímé demokracie.

Nejen Janečkovo turné nasvědčuje tomu, že je v ČR připravován kontrolovaný politický zvrat. Takový, jehož smyslem není ani tak změna podstaty vládnutí, jako spíše prevence toho, aby taková změna nastala. Odpor vůči zkaženému establishmentu je na místě, změna politického systému by nebyla špatná, bylo by ale fajn, kdybychom nesedli na lep zastáncům elitářství, které se nesnáší s principy přímé demokracie, a permanentní kontroly, jež je parodií transparence. Elitářské myšlení má u nás jistou tradici a ve spojení s některými Janečkovými havlovskými rysy může budit dojem déjà vu. S ohledem na nebezpečnost tohoto myšlení si však snad bez velkého zahanbení můžeme dovolit uklidnění spočívající v tom, že přesvědčivost matematika, ekonoma, filantropa a filosofa Karla Janečka připomíná okruh školáka Káji Maříka.

 1. Jaromír Cibulec
  30 října, 2012 (22:00)

  Vážený pane redaktore, zúčastnil jsem se besedy s K. Janečkem minulou středu v Ostravě a
  o žádné vládě elit tam nebyla řeč. Pouze o tom, že pokud by strana mohla navrhnout jen dva
  kandidáty, asi by to byli z jejich nejkvalitnějších lidí.A že základem změny pol. systému je změ
  na volebního zákona a uzákonění obecného referenda za rozumných podmínek ,což Janeček požaduje, se nedá pochybovat. JC

  • Anonymní
   31 října, 2012 (13:09)

   tak upřimnou soustras :D Janeček vám na plnou hubu to neřekne. Ani žádný politik vám neřekne, že pracuje pro 7 rodin :D ani ten Putin neřekne, že hraje hru na lidi. Vy jste to vůbec nepochopil? Asi níkdo. Když vládne strach, tak těžko lidi uvidí pravdu! Slavný Janeček využívá podprahové mnímání. Je málo času. atd. :D a lidi se začnou uvnitř bát a raději to přijmou. Gratuluji koupili jste si lístek do totality :D Fraška jako byla východní blok a západní blok :D Východní blok si lidi mysleli, že na západním bloku se lidi mají dobře a opačně .D I TV seriáli byly a jsou tak nastavení :D Komunistické filmy či seriáli jak se lidi měli rádi neudávali se, plný regály potravin = falešné iluze. USA též falešné iluze :D ve filmu :D Lidi to fakt nepochopili :D Dobrý film je :D Jsou mezi námi – Ano je to stupidní film nebo jest jenom film, ale jest tam něco ukázano :D pod prahové mnímání :D i přednášky jsou pod prahové mnímání i v na internetu :D – Ať žije manipulace a pololži a lži :D A doufám, že rychle praskne ty lži a polopravd, ale asi ta pravda bude bolet hodně lidi!

   • Růžena
    31 října, 2012 (14:20)

    Reaguji na ten anonymní komentář. Ač nemám ráda názory,
    za kterými není poznat, autora, musím autorovi tohoto anonymu dát jednoznačně za pravdu.Souhlas s každou větou!!!

   • 31 října, 2012 (14:31)

    souhlas

   • Tomáš Příhoda
    1 listopadu, 2012 (13:06)

    Docela dost chyb v textu, máte návrh jak dál? Myslíte, že mlčet a sedět v koutě je řešení? Pokusil/a jste se něco změnit? Málo času je vhodný termín, v krajských volbách se ukázalo proč. K volbám jde cca 36% voličů, protože panuje obecně blbá nálada. Zbytek voličů ničemu a nikomu v police nevěří, tak jak dál? Zkusit to jinak!

 2. Jaroslav Urban
  30 října, 2012 (22:49)

  Setkání v Ústí nad Labem jsem také navštívil. Očekával jsem od pana Janečka vysvětlení jeho představy o změně volebního systému. Opravdu o svých představách začal mluvit až v druhé polovině večera po naléhání posluchačů. Celý večer působil velmi amatérsky vzhledem k závažnosti tématu. Ještě za ním pojedu do Liberce a jsem zvědavý, zda zaznamenám nějaký posun k jasněšímu vysvětlení jeho představ o volebního systému, který by zamezil, aby ČR využívali ke svému prospěchu stále stejní lidé na úkor 90% ostatních. JU

  • Anonymní
   31 října, 2012 (13:12)

   zmatený? :D to jest jenom úmyslně, aby lidi neměli podezření :D Ale musím říci, že jest dobrý herec :D, že oblbnul hodně lidi :D, že jemu sežrali to s naviákem a lidi nechápou, že všichni politici budou lhát a on taky :D I kománčové lžou slibuji práci, ale neřeknou holou fakt, že jak se mechanizuje práce = míň lidi. Tak lidi nebudou mít práci stejnak a nebo budou mít nesmyslnou práci čumět do zdi. Luxus ne aby lidi se vzdělávali a učili více věcí. :)

 3. 31 října, 2012 (07:13)

  Very excellent visual appeal on this internet site, I’d value it 10.

 4. Alfons
  31 října, 2012 (09:46)

  Ani na jednom sezení s panem Janečkem jsem nebyl a tudíž se nebudu pouštět do diskuze o jeho evoluci. Nechť si dále turní a prosazuje změnu systému, proti tomu žádná! Já bych chtěl jen vyjádřit svůj názor, že se mi zdá, že skoro všechny iniciativy, které se snaží o změnu systému se příliš věnují vymýšlení jak to změnit. Prosím vás, přestaňme vymýšlet vymyšlené a převezměme již zaběhnutý a staletími prověřený systém přímé demokracie ve Švýcarsku. Upravme jen to nejnutnější na naše poměry a více na to nesahejme. Některé tanečky, které se kolem iniciativ odehrávají mají zcela určitě za cíl zamlžit, zošklivit, odradit a případně i zdiskreditovat tuto myšlenku. Které to jsou si musí každý občan už vyhodnotit sám. Podezřelé by mu mělo být vše, co se pokouší vytvořit dojem, že je právě objevována Amerika. Právě nyní by měli elity vystoupit a zúčastnit se diskuze jak dál a iniciativy (včetně pana Janečka) by je měly oslovit a pověřit odborníky, aby vytvořili návrh přechodu k přímé demokracii právě podle švýcarského systému. Myslím si, že u nás je mnoho autorit, kterým bych se nebál věřit a přál bych si, aby na takovém návrhu pracovali. Zmíním jen jednoho a tím je Michal Horáček. Čas opravdu peláší a škoda každého dne, kdy je naše země plundrována novodobými zlatokopy.Howgh!

 5. Jan
  31 října, 2012 (10:41)

  Nemá mnoho smyslu mentorovat Kala Janečka. Má právo na svůj názor, jako každý z nás. I na vývoj svých představ a názorů. Má dokonce právo se mýlit … jako každý z nás. Podstatná je dobrá, nebo zlá vůle. Můj osobní názor je prezentován na těchto stránkách: http://www.ivpr.cz … tam jsem to skoro vše napsal … Momentálně by podle mého měla být pokud možno celospolečenská diskuse, pokud možno bez emocí a animozit, o zadání nového, moderního systému voleb a následně o změnách systému „správy“, nikoliv „vlády“. „Vládce“ máme jen jednoho. Je to cca 10 milionů občanů ČR. Je na nás vymyslet, jak zařídit, aby právě jen tento „vládce“ „vládl“. Nikdo jiný nikdy nesmí „vládnout“, jinak je nesplněna základní definice demokracie. J.P.

 6. 31 října, 2012 (13:01)

  Vážený admine,
  Včera jsem shlédl pozitivní piknik pana Janečka právě v Ústí n. L. a musím potvrdit, alespoň z mého osobního pohledu, že se zřejmě ve svém článku nemýlíte a zastávám obdobný názor. Ostatně věta typu „vytvořit volební systém kde by se dobří lidé dostali k moci“ je vypovídající dostatečně. Kteří „dobří“ lidé to budou a na základě čeho budou „dobří“ se nesporně dozvíme v blízké budoucnosti.
  Když pominu hru na dobré a zlé, zaráží mě slovo „moc“. Nelze se tedy ubránit dojmu, že tady nejde o spravedlivé vedení, nebo spravování země, a pokus jakýmsi způsobem společnost vést ke spravedlnosti, případně snahu vymanit se z vlivu elitářů a korporátních skupin, ale nekompromisně převzít moc pozitivně, tedy sametově Dojdu-li tedy k závěru, samozřejmě se mohu mýlit, jde tady v první řadě o převzetí moci. Pak už zbývá se jen zeptat „kým“?

  Admine, přeju Vám hodně štěstí v práci.

  • Anonymní
   1 listopadu, 2012 (05:39)

   Souhlasím s Vámi John :-)) .

 7. Lubomír Pařil ml.
  31 října, 2012 (13:02)

  Rozhodně souhlasím s Janem v tom, že prosazovat vymyšlený program nemá smysl. Jde totiž o to, že k prosazování jakéhokoli takového programu se uchýlí pouze jeho příznivci. Pokud je třeba cokoli změnit, mělo by to být provedeno formou celospolečenské diskuze, abychom mohli navrhnout takový program, na kterém se shodne opravdu velice široká veřejnost.
  Tím, že budeme mít několik desítek různých hnutí s vlastním programem, se ničeho nedosáhne, protože vše pak dopadne stejně jako u malých stran po volbách. Lidé se rozdělí do samostatných hnutí a nakonec u každé bude tak malý počet příznivců, že žádné takové hnutí nebude mít žádný vliv. Kromě toho se pak tato hnutí s mnoha různými programy nedokáží na ničem shodnout.
  Z tohoto důvodu, ať je pan Janeček nějaký elitář nebo ne,využiji této příležitosti, abych celospolečenskou diskuzi alespoň podpořil. Společnost se na těch změnách musí shodnout, ne svěřovat svou víru v to, že za ně bude dobře stanovovat nějaké podmínky nějaké uskupení. To bychom byli zas tam, kde jsme nyní

 8. Růžena
  31 října, 2012 (15:17)

  John Nodeposit :
  souhlas

  John Nodeposit :
  Vážený admine,
  Včera jsem shlédl pozitivní piknik pana Janečka právě v Ústí n. L. a musím potvrdit, alespoň z mého osobního pohledu, že se zřejmě ve svém článku nemýlíte a zastávám obdobný názor. Ostatně věta typu “vytvořit volební systém kde by se dobří lidé dostali k moci” je vypovídající dostatečně. Kteří “dobří” lidé to budou a na základě čeho budou “dobří” se nesporně dozvíme v blízké budoucnosti.
  Když pominu hru na dobré a zlé, zaráží mě slovo “moc”. Nelze se tedy ubránit dojmu, že tady nejde o spravedlivé vedení, nebo spravování země, a pokus jakýmsi způsobem společnost vést ke spravedlnosti, případně snahu vymanit se z vlivu elitářů a korporátních skupin, ale nekompromisně převzít moc pozitivně, tedy sametově Dojdu-li tedy k závěru, samozřejmě se mohu mýlit, jde tady v první řadě o převzetí moci. Pak už zbývá se jen zeptat “kým”?
  Admine, přeju Vám hodně štěstí v práci.

  Anonymní :
  tak upřimnou soustras :D Janeček vám na plnou hubu to neřekne. Ani žádný politik vám neřekne, že pracuje pro 7 rodin :D ani ten Putin neřekne, že hraje hru na lidi. Vy jste to vůbec nepochopil? Asi níkdo. Když vládne strach, tak těžko lidi uvidí pravdu! Slavný Janeček využívá podprahové mnímání. Je málo času. atd. :D a lidi se začnou uvnitř bát a raději to přijmou. Gratuluji koupili jste si lístek do totality :D Fraška jako byla východní blok a západní blok :D Východní blok si lidi mysleli, že na západním bloku se lidi mají dobře a opačně .D I TV seriáli byly a jsou tak nastavení :D Komunistické filmy či seriáli jak se lidi měli rádi neudávali se, plný regály potravin = falešné iluze. USA též falešné iluze :D ve filmu :D Lidi to fakt nepochopili :D Dobrý film je :D Jsou mezi námi – Ano je to stupidní film nebo jest jenom film, ale jest tam něco ukázano :D pod prahové mnímání :D i přednášky jsou pod prahové mnímání i v na internetu :D – Ať žije manipulace a pololži a lži :D A doufám, že rychle praskne ty lži a polopravd, ale asi ta pravda bude bolet hodně lidi!

  Lidi, buďme ostrařití a nedejme na krásná slova, která nemají opodstatnění.Uvažujme, jak ten který člověk, jenž se rozhodl dělat změny doposud žil.Je teba umět číst mezi řádky. Nerada bych se znova dočkala zklamání. Rok 89 kdy jsme slepě vložili důvěru do lidí, kteří se ujali moci už se NESMÍ opakovat!!!

  • Aklfons
   6 listopadu, 2012 (13:58)

   Já bych nerad opět vkládal důvěru do něčích rukou …!? Raději bych, kdyby se nám podařilo nenásilnou cestou = volbami změnit systém na přímou demokracii švýcarského typu – se vším všudy. Potom budu mít konečně klid, že se už nikdy nebude moci opakovat sametová taškařice. LIDÉ nejsou ovce!!! Pokud budeme mít stejnou možnost ovlivňovat správu věcí veřejných prostřednictvím referend, nemám obavu. On si každý moc dobře rozmyslí co vhodí, když bude muset rozhodovat sám za sebe.

 9. 31 října, 2012 (15:37)

  Také mi připadá, že člověk (Janeček) který se živí machinacemi na finační burze (což je prachsprosté okrádání lidí, kteří tvoří něco produktivně) nemůže myslet a již vůbec ne konat pozitivně tak, aby to bylo prospěšné jak jemu, tak zároveň všem. Finanční burza, úroky a všechny finanční spekulace přináší neproduktivní zisk JEN pár lidem a to bohužel JEN na úkor druhého!!! To není nic pozitivního, ale naopak je to právě ten problém, který dnes díky přijetí tohoto dluhového peněžního systému nastal a který se nenechá odstranit ani přijetím Švýcarského modelu (ono to ve Švýcarsku také není bůhvíjaké…a je to též stále horší), ale jen přijetím nového solidárního systému na principu čisté tržní ekonomiky kdy, když bude někdo úspěšný, nebude to na úkor druhého, ale tím, že je opravdu dobrý a schopný. Celé je to popsáno zde: http://www.ekonomickareforma.cz/pdf/reforma.pdf

 10. jmm
  31 října, 2012 (18:25)

  Tak v úvodu citujete mne, jakkoli anonymně, takže vnímám povinnost prohlásit, že jsem se s Janečkem nikdy nepotkal a ani se neřadím mezi jeho příznivce. Spolupracuji úplně s jinými lidmi a zatím není čas na zveřejnění jakýchkoli dalších podrobností.

  Pokud vím, Janeček chce instalovat americký model, tedy soupeřící dvě velké strany, podle našich výzkumů je jediným možným řešením globální zákaz všech politických uskupení a přenesení odpovědnosti místo anonymní skupiny (firmy) na viditelného jednotlivce. Pouze jsem také napsal, že se mu snažím spíše věřit, než nevěřit, nicméně řada rešerší internetu a dalších dotazů mne nakonec přiměly poměr otočit v nedůvěru vůči němu a jeho krokům…. v jeho kauze je mnohem více otazníků, než odpovědí.
  V úctě,
  jiří maria mašek, šéfredaktor OSUD.cz

 11. 31 října, 2012 (21:18)

  Přátelé, jak to vidím já,člověk seznámený s historií ILUMINÁTů,BILDEBERGU,Rady pro mezinárodní vztahy a Trilaterální komise, mohu oprávněně konstatovat, že syn bývalého dvojího agenta ČSSR k nám do Česka nepřišel z vlastního entuziasmu, nýbrž je tu nasazený s cílem odvést národ od sebeuvědomění, postupně mu vymývat mozek s potlačením všech progresivních proudů a osobností je reprezentujících. Přátelé, nezapomeňte, že jedině
  V JEDNOTĚ JE SÍLA, VŠE OSTATNÍ JE SLABOST. To ať se stane nosným heslem k naší lepší budoucnosti na bázi OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI, kde na základě uzavřené SPOLEČENSKÉ SMLOUVY prosadíme Přímou demokracii a Rovnost v právech a povinnostech pro všechny občany bez rozdílu sociálního postavení.Plíšek

  • Aklfons
   6 listopadu, 2012 (14:16)

   Svatá pravda! Jednoho takového nasazeného jsme tady měli i v 89. A povedlo se jim to excelentně. Buďme hodně, ale hodně ostražití. V 89. chtěl celý národ úplně něco jiného, než pak onen „osvícený“ naordinoval. On tvrdil, že žádné třetí cesty neexistují – blablabla – a dnes vidíme, kam nás to zavedl. Že se celý kapitalistický svět pomalu hroutí kvůli neskonalé nenažranosti volného trhu. Každý soudný člověk, který je oběma nohama na zemi přece vidí, že to je neudržitelné. Buď dojde k přechodu k opravdové demokracii = přímé, nebo přijde nějaká diktatura. Jiné cesty neexistují. Lidi zkrátka už toho mají plné zuby a pokud sen jim neumožní participovat na správě věcí veřejných, přikloní se v zoufalství k silám, které jim nápravu slíbí. To je jako, že 1+1 jsou dvě. Zatím vždy to v minulosti fungovalo. Obyčejný lid se ždímal až se vyždímal, tak se vyprovokovala válka a po jejím skončení se ti bláhoví vrhli do náručí diktatur, která jim slíbila, že za ně vyřeší jejich problémy a zasadí se o to, aby se ty hrůzy už více neopakovaly. No a sama ta diktatura potom nastolila ještě větší hrůzy. Proto musí nám být podezřelý každý, kdo nyní přichází s objevem Ameriky. Věřme jen tomu, co je již jinde vyzkoušené a prověřené staletími. To je skutečná demokracie = přímá, která funguje bez problému ve Švýcarsku. To co tedy nabízí iniciativa pana Janečka je pro mě podezřelé a zachování stávajícího systému zastupitelské demokracie pouze s nějakými kosmetickými úpravami je zase pro mě nepřijatelné. Uvědomme si, že oni mají největší hrůzu z naší občanské angažovanosti, která přichází společně s přímou demokracií. ONI nepotřebují svobodné a nezávislé občany, ONI potřebují stádo ovcí!!!

 12. Alfons
  1 listopadu, 2012 (13:32)

  Já to vidím takto: Pokusit se přesvědčit co největší počet lidí ve svém okolí o nutnosti zúčastnit se při nadcházejících volbách. Při každé příležitosti jim vysvětlovat, co je to přímá demokracie a doporučit jim, aby volili některý ze subjektů, který bude mít ve svém programu přechod k systému přímé demokracie. No a když se nám toto podaří a bude dostatečná volební účast, není už co řešit. Noví zastupitelé první co udělají, bude změna ústavy (preferuji použít jako mustr švýcarskou ústavu) a prostřednictvím všeobecných a závazných referend si potom občané upraví fungování státu k obrazu svému. Jak jednoduché …
  My potřebujeme pouze změnit fungování státu tak, aby sloužil stát občanům a občané aby měli možnost kdykoliv korigovat chování státní správy.

 13. Vašek
 14. 3 listopadu, 2012 (00:12)

  Bohužel nemůžu říci že bych s vámi nesouhlasil. Nejsem si však jist zda podobné články nejsou jen dalším házením hrachu na stěnu. Z mého pohledu se vývoj člověka se tak nějak pozastavil. Pokud dojde k jakékoli změně stejně po euforii ze změny dojde k vystřízlivění které v podstatě odhalí že nové zřízení funguje podobně jako to staré jen s malou obměnou v hlavních rolích. Změna musí přijít, ale bohužel na té nejnižší úrovni. Změna v základech této společnosti. Změna v lidech.

 15. ddffg
  3 listopadu, 2012 (13:03)

  Jedná se o klasický případ záměrné manipulace, spočívající v tom, že si člověk na svou prezentaci pozve velmi humornou osobu, která lidi naladí pozitivně, a oni pak s nadšením a sníženou nekritičností přijímají idee řečníka.

 16. ddffg
  3 listopadu, 2012 (13:08)

  „kdybychom my byli na jejich místech, chovali bychom se stejně“
  o tom se psalo na http://jakynarodtakovavlada.angelfire.com
  ale nevím, co tam bylo pravdivé a co už ne

 17. Anonymní
  5 listopadu, 2012 (03:01)

  Kroky Karla Janečka na vlnách Pozitivní evoluce.
  http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/robert-vlach.php?itemid=18015&from=0

 18. Martine
 19. Radim
  24 listopadu, 2012 (20:29)

  Tak za prvé : špinit někoho jako anonymní účastník diskuze hovoří samo o sobě. Za druhé : vy všichni ostatní,co to tu máte jasně vymyšlené a vyřešené, prosím napište,co jste doposud za posledních 25 let aktivně udělali pro prosazení. Proč vám to tedy nefunguje v praxi ? Jako,že to napíšete na internet a současná vládnoucí mafie si sama pod sebou podřeže větev? České mletí hubou o demokracii zatím žádnou demokracii nepřineslo a nepřinese. Za třetí: lidé mohli ukázat zcela jasně,co a jak chtějí, i bez Karla Janečka, např. 17.listopadu. A jak to dopadlo? Už Hitler říkal o Češích,že jsou jako cyklisti- hlavu dole a šlapou. Za čtvrté: bez silného vůdce se tu NIKDY nic nezmění. Vidí tu někdo někoho jiného, kdo nemá úplatky zapotřebí a kdo není zapleten se současnou garniturou ? Já ne. I kdyby jeho úmysly nebyli na 100% pouze v zájmu občanů ČR, volím „menší zlo“ . A to o hooooodně menší !!! Za páté: Já na „západě“ žil, takže vím ,co a jak tam funguje. Proč myslíte,že se změní 10krát vláda za 5 let a lidé to skoro nepocítí? Protože funguje systém. Je to o systémové změně,ne o výměně jednoho politika za druhého. Opakuji : já tam žil a VY ? Na základě čeho se opovažujete zpochybňovat,že na západě funguje princip demokracie o 99% lépe, než-li v ČR. Proberte se,zde NENÍ ani demokracie ani právní stát a ani nejsme zpátky v Evropě. Jsme v uměle vytvořené „laboratoři“ , ale to je již na delší vyprávění…A JAKÝKOLI posun je lepší, než pokračující SESTUP.
  Pánové, jak vás tak čtu, tak vidím, že „dálkové ovládání“ již funguje ! A je úplně jedno, že je ovládaná i naše vláda, i organizace jenž za tím stojí, i nakonec Rotschildové,Morganové a pod….NIC z toho by nefungovalo, kdyby jste spláchli ten váš “ zdravý rozum ho záchodu“ a své ustrašené a uprděné EGO nacpali Rohypnolem, a pochopili SYSTÉM OVLÁDÁNÍ lidské rasy a to, že změna musí nastat nejprve u každého jednotlivce – a to v jeho mysli ! Bez změny osobního a poté i kolektivního vědomí, se z manipulací,ovládání ,vymývání mozků a pod. nevymaníme NIKDY.
  A vaše STRACHY ze ztráty svobody? Jaké svobody máte na mysli? Vždyť žádnou nemáte !
  Já jej sleduji také a i na debatě jsem byl. Zajímavé je,že jsem si odnesl i mnoho postřehů,jenž vám unikla. Víte, říká se tomu „síťové vnímání“ . Vnímáte jen to,co projde sítem vašich životních přesvědčení a zkušeností. Míra deformace toho,co se děje a toho,co vy vnímáte určuje míru vaší nesvobody a velikost Matrixu(iluzorní realita díky manipulaci s našimi smysly) v němž žijete…
  Jsme ztroskotanci na širém horkém oceánu….já vidím vratkou bárku a chci na ni vylézt z vody…vy se rozčilujete, že ne něco takového nikdy nevlezete, že si počkáte na luxusní zaoceánský parník…a dokud se neobjeví (sám od sebe?!), budete šlapat vodu.
  Hodně štěstí
  Radim Němeček, Olomouc

  P.S.: vzdávám se práva být informován o dalších komentářích. Tyto mi stačí,aby bylo jasné,proč je ČR tam ,kde je. Jen jsem cítil potřebu se vyjádřit. Dopřejte mi právo na můj názor,je to jeden z principů demokracie,ne?

 20. Bonjour
 1. No trackbacks yet.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s